Menú

26 març SOROLL I HABITATGE

Darrerament hem pogut llegir o escoltar als mitjans de comunicació casos relacionats amb el soroll i les molèsties que ocasiona:

-cas de la pianista de Puigcerdà

-cas del propietari d´un restaurant de Barcelona que ha estat el 1r ciutadà en anar a la presó per un delicte mediambiental per soroll.

-o el cas de les campanes de Sant Mori.

Vivim en una societat amb molt soroll i aquest també ens afecta en l´àmbit de l´habitatge, provocant problemes de salut.

Viure en un entorn acústicament agressiu té conseqüències negatives per la salut i en la  qualitat ambiental de l´interior del nostre habitatge. L´Habitatge ha de ser un espai que ens permeti aïllar-nos i protegir-nos del món exterior.

Quins tipus de sorolls diferents hi ha des del punt de vista arquitectònic?

Podem diferenciar dos tipus de sorolls: SOROLL D´IMPACTE I SOROLL AÈRI.

El SOROLL D´IMPACTE es  produeix per un xoc entre sòlids (propagació per aire i pels sòlids). Exemple: cop de martell a una fusta , el soroll dels tacons al caminar o el soroll quan moguem una cadira arrastrant-la.

El SOROLL AERI s´origina en l´aire i es propaga per ell directament.

Cal tenir en compte que a l´habitatge la major part del soroll no traspassa per les parets sinó que troba elements més dèbils (portes, escletxes, finestres, juntes) per on passa a l´interior.

Com podem aïllar el nostre habitatge d´aquests sorolls?

-Per evitar el soroll aeri que entra per finestres i escletxes (soroll del carrer) podem instal·lar fusteries que tanquin i ajustin bé i vidres amb càmera d´aire.

En casos més greus poden instal·lar-se pantalles acústiques (les podem veure instal·lades moltes vegades a carreteres i/o autopistes que passen prop d´habitatges).

També és recomanable afegir massa als murs o tancaments (un envà de 10 cm de gruix te menys resistència al soroll que una paret de 15 cm) o utilitzar materials específics aïllants acústics com pot ser el suro.

tapon-ruido-descansoPer aïllar-nos del soroll d´impacte?

-El soroll d´impacte és més difícil de solucionar:

Part superior:  esmorteir l´impacte (feltre adhesius a les potes de taules i cadires) o instal·lant un paviment flotant amb làmina barrera acústica.

Part inferior: instal·lar un absorbent acústic al sostre.

Normativa i legislació al respecte.

A-El Codi Tècnic de l´Edificació:El  Codi tècnic (CTE) és el document normatiu que fixa a partir d’ara les exigències bàsiques de qualitat dels edificis i les seves instal·lacions des del punt de vista del benestar de les persones, la salubritat, la seguretat en l’ús, la seguretat estructural i contra incendis, l’estalvi energètic, l’accessibilitat i la protecció contra el soroll.

BLa LLei  16/2002 de protecció contra la contaminació acústica. Ens diu que són els Ajuntaments els que han d´aprovar Ordenances que regulin la contaminació per sorolls i vibracions. Ens parla de mapes acústics de comportaments ciutadans i de sancions: coercitiva de 600 euros o lleu 900.-euros, greu 900-12.000.-euros)

C-El Decret 141/2012 de condiciona mínimes d´habitabilitat i cèdula d´habitabilitat.(soroll produït per sobre ocupació).

D-Les Ordenances municipals.

En el cas de comunitats de propietaris hi ha alguna legislació que ens protegeixi?

La LLei de Propietat Horitzontal (Llibre cinquè del codi civil català) ens parla en el seu Article 553-40

Limitacions d’ús dels elements privatius

  1. Els propietaris i els ocupants dels elements privatius no hi poden fer activitats contràries a la convivència normal en la comunitat o que malmetin o facin perillar l’edifici. Tampoc no poden fer les activitats que els estatuts o la normativa urbanística i d’usos del sector on hi ha l’edifici exclouen o prohibeixen de manera expressa.
  2. El president o presidenta de la comunitat, si es fan les activitats a què fa referència l’apartat 1, per iniciativa pròpia o a petició d’una quarta part dels propietaris, ha de requerir fefaentment a qui les faci que les deixi de fer. Si la persona requerida persisteix en la seva activitat, la junta pot interposar contra els propietaris i els ocupants de l’element privatiu l’acció de cessació, que s’ha de tramitar d’acord amb les normes del judici ordinari. Una vegada presentada la demanda, que s’ha d’acompanyar del requeriment i de la certificació de l’acord de la junta de propietaris, l’autoritat judicial ha d’adoptar les mesures cautelars que consideri convenients, entre les quals, la cessació immediata de l’activitat prohibida.
  3. La comunitat té dret a la indemnització pels perjudicis que se li causin i, si les activitats prohibides continuen, a instar judicialment la privació de l’ús i el gaudi de l’element privatiu per un període que no pot excedir els dos anys i, si escau, l’extinció del contracte d’arrendament o de qualsevol altre que atribueixi als ocupants un dret sobre l’element privatiu.

Les ordenances municipals que ens diuen al respecte del soroll i d´activitats sorolloses?

A Girona tenim diferents ordenances relacionades amb el tema del soroll:

Ordenança de civilitat, amb un apartat que ens parla de la contaminació acústica. (sancions 50-150.-lleu, 151-300.-greu, 301-1.000.-molt greu).

Ordenança de convivència ciutadana.

Ordenança reguladora de la instal·lació d´aparells d´aire  condicionat.

Que podem destacar del contingut d´aquestes ordenances?

ORDENANÇA ACÚSTICA CIVILITAT (definició: demostració de bones maneres)-APARTAT DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA.

-Respectar el descans dels veïns.

-Controlar el volum de la veu humana.

-No molestar amb sorolls constants i repetitius (encara que siguin per sota dels nivells establerts).

-El funcionament d´electrodomèstics s´han d’ajustar als límits establerts.

Entre les 23 h i les 8h del dia següent és prohibida qualsevol activitat a l´interior de l´habitatge que pertorbi el descans aliè (reparacions i canvis de mobles es realitzaran entre les 8h i les 23 hores).Càrrega i descàrrega també dins d´aquests horaris.

-Els titulars d´establiments públics són directament responsables dels actes incívics o molestos que afectin el descans veïnal (supermercats-neveres, bars, restaurants, etc.)

-També ens parla de vehicles (tots han de circular amb un silenciador homologat i en bon estat).

ORDENANÇA REGULADORA DE LA INSTAL-LACIÓ D´APARELLS D´AIRE CONDICIONAT i EQUIPS DE VENTILACIÓ.

-La instal·lació sempre ha d´estar aïllada per vibracions i per soroll quan calgui (dia: límit 35dB, nit (22h a 8.00h): límit 3dB) mesurat al punt + desfavorable.

-Cal una autorització municipal per la seva instal·lació (silencia administratiu positiu al cap d´un mes).

NIÑA-Y-PERRITORespecte dels animals de companyia que tenim als habitatges, que en podem dir?

-L´ordenança de convivència ciutadana ens diu que els propietaris d’animals domèstics han de garantir que aquests no alterin la tranquil·litat dels veïns i prohibeix deixar animals a patis, terrasses, balcons… si amb els seus cants, sons, crits…destorben el descans dels veïns.  (de les 22.00h a les 8.00h del dia posterior).

Com podem actuar en el cas que a l´interior del nostre habitatge ens trobem afectats per problemes de soroll?

Poden haver-hi actuacions particulars o comunitàries i administratives (Ajuntament: per incompliment de les ordenances) o judicials (Jutjats).

Però abans d´arribar a aquest punt aconsello que amistosament es requereixi al responsable de les emissions de soroll molestes que les cessi. Ja sigui amb un escrit adreçat directament a l´infractor o bé mitjançant un comunicat-recordatori penjat al tauler d’anuncis de la Comunitat.

En cas de presentar una denuncia a l´Ajuntament es pot fer entrant una instancia al Registre exposant la problemàtica concreta.

Si el soroll ens afecta a horaris de matinada el més efectiu és avisar la policia municipal. En cas de molèsties reiterades aconsello que quedi constància per escrit de la intervenció realitzada per la policia local

A Girona disposem de mapes acústics?

Si, es un mapa acústic que va elaborar la Universitat de Girona per encàrrec de l´Ajuntament (crec que va ser l´any 2005):

Per elaborar l´estudi s´ha mesurat el soroll a tot el terme municipal tant als carrers més transitats com en zones amb cases aïllades. De l´estudi es desprèn que els carrers més amples -sobretot la carretera Barcelona i la Gran Via- són les que suporten més decibels de soroll de mitjana diària en horari diürn, amb 74 i 72 db respectivament. El carrer de la Creu s´han registrat 68 decibels. La zona de Sant Narcís té ja un nivell de soroll molt inferior, amb 60 decibels de mitjana al dia. A la part alta de les Pedreres (carrer Bellavista), se situa en 54 db. Als disseminats, com ara a la zona dels Polvorins, el soroll mitjà diari baixa als 50 decibels.

Aquest pot ser un aspecte més a tenir en compte per escollir un habitatge de lloguer o de compra!

Consell important:

Recordar que hi ha un principi importantíssim com és el dret fonamental a la intimitat personal i familiar.

De ben segur que tots el volem però també hem de procurar que els nostres veïns el puguin tenir!

Des de hace años, los Tribunales de Justicia hablan de derecho al descanso, o incluso, y citamos textualmente el “derecho a ser dejado en paz” (expresión extraída de la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2003).

Si t'ha agradat, comparteix-lo
Administrador Finques Saura
davidsaura@finquesaura.com
No hi ha comentaris

Deixa un comentari

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per a que vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, Faci click a l'enllac per a més informació. r

ACEPTAR