Menú

27 abr. Reunions de comunitats !

QUE CAL SABER SOBRE REUNIONS DE COMUNITATS DE PROPIETARIS: 

Qui la convoca? Com i quan cal convocar-la? Quins punts de l´ordre del dia hem d´incloure? Com es notifica?  Dret d´assistència, contingut de l´Acta… 

Avui parlarem d´Assemblees Generals de Comunitats de Propietaris i tot el que cal saber al respecte.

1.- Qui te la potestat, segons la llei de propietat horitzontal, per convocar una Assemblea? 

La LLei fixa que sigui la presidència qui convoqui la junta de propietaris.

En cas de negativa o inactivitat de la presidència la pot convocar la vicepresidència o la secretaria i en cas de vacant o inactivitat d´aquesta els qui promouen la reunió (1/4 part de coeficients +1/4 part de propietaris).

La LLei fixa el mínim d´una assemblea general ordinària a l´any, on s´aproven els comptes i el pressupost.

2.-A l´escrit de convocatòria, què hi ha de constar? 

És molt important que hi constin totes els temes a tractar ja que només es poden prendre acords respecte dels punts inclosos a l´ordre del dia (a excepció de la destitució-nomenament  de President/Administrador/Secretari)

La convocatòria ha d´incloure:

-Qui promou la reunió.

-Dia i hora (amb primera i segona convocatòria amb interval de 30 minuts).

-Lloc de celebració  i punts a tractar.

-Llistat de propietaris deutors (tenen veu però no vot).

-La documentació relativa als punts a tractar  es pot enviar juntament amb la convocatòria o estar a disposició dels veïns.

3.- Com cal notificar-la? 

La convocatòria, igual que les notificacions, circulars i citacions, s´envien al domicili que ha designat cada propietari o, si no n´ha designat cap, a l´adreça de l´element privatiu del qual n´és propietari.

Cal que els propietaris rebin la convocatòria d´assemblea ordinària amb una antelació mínima de 8 dies naturals.

La llei també indica que cal penjar l´anunci de convocatòria al taulell d´anuncis de la Comunitat o en un lloc visible de l´escala (te efectes jurídics plens al cap de 3 dies).

A vegades, a criteri de la presidència, s´envia per correu certificat o per burofax (sobretot si s´han de tractar temes de rellevància).

4.-I si cal convocar una Assemblea urgent, una Assemblea extraordinària, amb quina antelació cal fer-ho? 

En cas de juntes extraordinàries per tractar temes urgents tan sols cal que els propietaris tinguin coneixement de les convocatòries abans de la data en què hagi de tenir lloc la reunió. Hem viscut casos en que es convoca una Assemblea Extraordinària d´un dia per l´altra i s´avisa als propietaris telefònicament (temes judicials, de seguretat a la via pública: despreniments).

5.-Qui pot assistir a les assemblees? A vegades és habitual que un habitatge i/o local sigui d´una societat o de més d´un propietari o un habitatge sigui propietat de varis germans! 

Hi poden assistir els PROPIETARIS, personalment o per representació, que cal acreditar per escrit.

Si una entitat és de més d´un propietari, aquests han de nomenar un portaveu perquè els representi i assisteixi a l´assemblea.

6.-Posem per cas que es convoca l´Assemblea i el President, pels motius que sigui, no es presenta. L´Assemblea serà vàlida o s´ha de desconvocar?

En cas de no assistir el/la  President/a i el/la  Vicepresident/a cal, abans de començar l´Assemblea, que els assistents designin un propietari/a que l´ha de presidir.

En cas que no assisteixi e/la l Secretari/a també se n´ha de nomenar un/a d´accidental.

7.-Un cop celebrada l´Assemblea cal redactar l´Acta. Què hi ha de constar?

Primer cal dir que el responsable de redactar l´Acta és e/lal Secretari/a i s´ha de transcriure al llibre d´Actes de la Comunitat (degudament inscrit al Registre de la Propietat). Ha d´anar signada pel President/a  i Secretari/a.

A l´Acta hi ha de constar:

-Data i lloc de celebració.

-Caràcter Ordinari o Extraordinari, qui l´ha convocada, 1ª o 2ª convocatòria.

-Qui presideix la reunió i qui actua com a secretari.

-L´ordre del dia.

-Relació de persones assistents (personalment o per representació) amb indicació de la quota de participació.

-Els acords adoptats amb indicació del resultat de les votacions.

8.-I si soc un propietari que no ha pogut assistir a l´Assemblea com puc fer valer els meus drets? 

Els propietaris que no han assistit a la reunió poden oposar-se als acords adoptats en el termini d´UN MES comptat des del moment en què els han estat notificats. L´escrit d´oposició s´ha d´enviar al/la  secretari/a per qualsevol mitjà fefaent.

Es computen favorablement els vots dels propietaris, degudament convocats, que no assisteixen a la reunió, si després no s´oposen a l´acord.

9.- Acabo de rebre l´Acta de l´Assemblea i estic totalment en contra dels acords adoptats, la puc impugnar? 

Si però es habitual que el propietari s´adreci a la Presidència o Administrador/a per impugnar un acord quan la llei marca que la impugnació ha de ser judicial.

10.-Quins acords es poden impugnar? 

Doncs els acords:

-Contraris a les lleis, al títol de constitució o als estatuts.

-Si són contraris als interessos de la Comunitat o greument perjudicials per un propietari.

11.-Qui pot impugnar un acord i quin termini te per fer-ho? 

Un acord el pot impugnar:

-Un propietari que hagi votat en contra de l´acord.

-Un propietari privat il·legítimament del dret de vot.

-Qualsevol propietari, si l´acord és contrari a les lleis.

EL TERMINI ÉS DE 2 MESOS A COMPTAR DE LA NOTIFICACIÓ DE L´ACORD O D´UN ANY SI ÉS CONTRARI AL TÍTOL CONSTITUTIU O ESTATUTS.

Consell final: Ser molt curosos en redactar be l´Acta ja que és la documentació que més perdura al llarg dels anys de funcionament de la Comunitat.

Si t'ha agradat, comparteix-lo
Administrador Finques Saura
davidsaura@finquesaura.com
No hi ha comentaris

Deixa un comentari

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per a que vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, Faci click a l'enllac per a més informació. r

ACEPTAR