^

> ACTUALITAT

15 de maig de 2017
Subvencions a la rehabilitació 2017

Subvencions per al foment de la rehabilitació 2017.

El passat 28 d´abril de 2017 es va publicar al DOGC l´aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d´edificis de tipología residencial. Aquest és el pas previ per a l´obertura de la convocatoria de subvencions per a la rehabilitació. És una bona noticia si vostè és propietari d´un habitatge o pertany a una comunitat de propietaris on cal fer obres de rehabilitació o millorar l´accessibilitat.

1.-Quines actuacions són subvencionables?

Són subvencionables les actuacions que tenen com a finalitat la CONSERVACIÓ: d´edificis que disposin de l´IITE amb deficiencies importants, greus o molt greus a elements comuns (estructura, façana, cobertes, instal-lacions).

MILLORA DE LA QUALITAT I LA SOSTENIBILITAT (millora de l´envolupant térmica: vidres, fusteria, tancaments, aïllament tèrmic). Instal-lació d´elements de  calefacció, refrigeració. Instal-lació d´equips que funcionin amb energies renovables. Instal-lacions que suposin estalvi aigua, electricitat amb Reducció demostrable d´almenys el 30% de l´energia que es consumia abans de fer les millores.

I L´ACCESSIBILITAT DE L´EDIFICI: Instal-lació d´ascensors, rampes, remuntadors d´escales, grues per accedir a jardí i piscines. Instal-lacions lluminoses i sonores que permetin la orientació en escales i ascensors. Instal-lació de videoporters.

  2.-A qui van dirigides aquestes subvencions? Qui se´n pot beneficiar?

-Comunitats de propietaris.

-Propietaris únics d´edificis d´habitatges.

Fixem-nos que no parla de cases unifamiliars. Agafant literalment les bases reguladores aquesta tipología d´habitatge no pot accedir a les subvencions.

*Excepcionalment: en casos d´ ACCESSIBILITAT, SOSTENIBILITAT, CONSERVACIÓ DE FONAMENTS/ESTRUCTURA/INSTAL-LACIONS AMB DEFICIÈNCIES IMPORTANTS, GREUS O MOLT GREUS.

3.- Quins requisits ha de complir l´edifici?

-Els edificis de tipología residencial col-lectiva han de cumplir els següents requisists:

A,-Edifici construït i acabat abans de l´any 1981.

B,-Ha de tenir un minim del 70% de la superficie sobre rassant destinada a habitatge (no es computa la planta baixa si és d´ús comercial).

C,-El 70% dels habitatges han de constituir domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris EN TOTA LA FASE DEL PROCEDIMENT (empadronaments).

EXCEPCIONALMENT: edificis que no ho compleixin (A,B,C) que tinguin danys estructurals greus o edificis destinats a lloguer durant almenys 10 ANYS DES DE LA RECEPCIÓ DE LA SUBVENCIÓ.

-Els edificis han de tenir un mínim de 8 habitatges ( amb l´excepció abans esmentada D´UNIFAMILIARS * I TAMBÉ EN CASOS DE MILLORA DE L´ ACCESSIBILITAT PER PERSONES AMB DISCAPACITAT O MAJORS DE 65 ANYS).

4.-De quina documentació prèvia cal disposar?

Els edificis han de disposar AMB CARÁCTER OBLIGATORI DE L´INFORME D´AVALUACIÓ DE L´EDIFICI (IAE) PREVIAMENT A LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ.

L´informe d´avaluació de l´edifici consta de l´Informe d´inspecció técnica de l´edifici  (IITE) i el certificat d´eficiència energética (CEE). L´IITE s´ha d´haver presentat a la Generalitat de Catalunya (en un termini màxim de 4 mesos des que es van emetre)  per sol·licitar el CERTIFICAT D´APTITUD DE L´EDIFICI abans de presentar la sol-licitud de subvenció.

5.-Aquestes bases reguladores fixen un termini per a l´execució de les obres?

Sí. Una vegada rebem la notificació de la concessió de la subvenció tindrem un termini màxim de 6 mesos per iniciar les obres presentant una còpia de la llicència d´obres i del comunicat d´inici d´obres a l´Agència de l´Habitatge. El termini d´execució no pot excedir dels 16 mesos des de la data de comunicat d´inici d´obres (excepcionalment ampliable a 18 mesos si actuacions que afectin a 40 habitatges o més).

6.-Que és l´anomenat PRESSUPOST PROTEGIBLE?

El pressupost protegible està constituït per aquelles partides de l´obra susceptibles de rebre la subvenció.

El pressupost protegible està composat de: PRESSUPOST D´EXECUCIÓ MATERIAL, DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL DE L´EMPRESA ADJUDICATÀRIA, ELS HONORARIS PROFESSIONALS, INFORMES TÈCNICS, PROJECTES , CERTIFICATS…sempre degudament justificada.

EL PRESSUPOST D´EXECUCIÓ MATERIAL HA DE COINCIDIR AMB EL QUE CONSTA A LA LLICÈNCIA D´OBRES (cal aportar com a mínim 3 pressupostos de l´actuació).

NO SÓN DESPESES SUBVENCIONABLES: IMPOSTOS, TAXES, L´IVA, ICIO I TAXES QUE AFECTEN ALS HONORARIS PROFESSIONALS.

L´Agència de l´habitatge pot adequar el pressupost protegible als preus de barems de la construcción reconeguts oficialment al BOLETIN ECONÒMICO DE LA CONSTRUCCIÓN que es publiquen periòdicament o als preus dels barems de l´INSTITUT TECNOLÒGIC DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA (ITEC).

7.-En cas que ens donin la subvenció, de quines quantitats estem parlant?

La quantitat máxima de subvenció per edifici no pot superar el topall de 11.000.-euros per cada habitatge i per cada  100 m2 de superficie de local que participi en les despeses.

L´import de la subvenció es calcula de la següent manera:

-ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ:

2.000.-euros x número habitatges x cada 100 m2 de local.

-ACTUACIONS DE MILLORA DE QUALITAT I SOSTENIBILITAT

2.000.-euros x número habitatges x cada 100 m2 de local

Si es redueixalmenys en 50% el consum energètic en calefacció i refrigeració de l´edifici pot arribar als 5.000.-euros x número habitatges x cada 100 m2 .

-ACTUACIONS DE MILLORA D´ACCESSIBILITAT

4.000.-euros x número habitatges x cada 100 m2 de local

SI HO RESUMIN PODRÍEM DIR QUE HI HA ELS SEGÜENTS TOPALLS:

-35% del cost subvencionable de l´actuació.

-50% del cosat subvencionable de l´actuació en casos de millora de l´accessibilitat.

8.-Quins criteris s´utilitzen per a aprobar o denegar una subvenció? I quan es paga la subvenció?

Cal diferenciar 2 règims de concessió dels ajuts (poden implicar diferents dates d´obertura de convocatoria):

CONCURRÈNCIA PÚBLICA COMPETITIVA:

Els expedients es resolen comparant les sol·licituds presentades segons uns barems de punts (ingresos familiars dels propietaris, obres destinades a conservació de fonaments, estructures o instal-lacions, en casos d´accessibilitat si hi ha majors de 65 anys). En cas d´empat tenen preferencia les sol·licitades amb anterioritat.

CONCURRÈNCIA PÚBLICA NO COMPETITIVA:

-En casos d´exepcionalitat per urgencia de les obres (conservació de fonaments, estructura, instal-lacions) si poden presentar un risc per les persones.

-Si és un cas d´accessibilitat si a l´edifici hi resideixen persones amb discapacitat, mobilitat reduïda o més grans de 65 anys.

La resolució de la concessió la rebrem dins dels 3 mesos següents al tancament de la convocatoria d´ajuts. Silenci administratiu negatiu.

Les bases reguladores indiquen que el pagament de la subvenció es realitza en funció de la dotació pressupostària de cada convocatòria. Sempre després de presentar el comunicat fi d´obra i la justificació de la despesa realitzada.

Excepcionalment es pot fer un pagament a compte de fins al 60% de l´import de la subvenció concedida sempre que s´hagi presentat el comunicat inici d´obra, llicència d´obres i factures i rebuts originals del pagament de les obres realitzades per l´import equivalent a la bestreta sol-licitada.

9.-Quins consells podem donar a les persones/Comunitats que hagin de realizar alguna rehabilitació i vulguin demanar la subvenció?

1.-Consultar la web de l´Oficina Municipal d´Habitatge per conèixer obertura/tancament de convocatoria o adreçar-nos a les seves oficines del c/Pou Rodó número 4.

2.-Encarregar a un tècnic que comenci a treballar en el projecte i en ITE +ESTUDI D´ACCESSIBILITAT + CERTIFICAT ENERGÈTIC (esperar l´obertura de la convocatoria per cumplir els requisits que ens demani).

3.-Ser molt curosos en la gestió documental de tota l´obra (factures, rebuts, permisos d´obres, 3 pressupostos…)

4.-Comprovar l´empadronament i demanar els certificats.

5.-Cal saber que si ens atorguen una subvenció cal incloure-la a la declaración de renda.

 

6.-Si no pot o no sapcom gestionar-ho adreci´s a un ADMINISTRADOR DE FINQUES COL-LEGIAT